29″

MERIDA – NINETY-SIX 29″

NINETY-SIX 9.TEAM - 34 990 PLN

NINETY-SIX 9.TEAM – 34 990 PLN

NINETY-SIX 9.7000 - 19 990 PLN

NINETY-SIX 9.7000 – 19 990 PLN

NINETY-SIX 9.XT - 15 990 PLN

NINETY-SIX 9.XT – 15 990 PLN

NINETY-SIX 9.6000 - 13 990 PLN

NINETY-SIX 9.6000 – 13 990 PLN

 

NINETY-SIX 9.800 - 10 990 PLN

NINETY-SIX 9.800 – 10 990 PLN

NINETY-SIX 9.600 - 7 990 PLN

NINETY-SIX 9.600 – 7 990 PLN

 

 

 

 

 

 


MERIDA – ONE-TWENTY 29″

 

ONE-TWENTY 9.7000 - 14 990 PLN

ONE-TWENTY 9.7000 – 14 990 PLN

ONE-TWENTY 9.XT EDITION - 9 990 PLN

ONE-TWENTY 9.XT EDITION – 9 990 PLN

ONE-TWENTY 9.600 - 7 490 PLN

ONE-TWENTY 9.600 – 7 490 PLN

ONE-TWENTY 9.500 - 6 490 PLN

ONE-TWENTY 9.500 – 6 490 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDA – BIG.NINE

 

 

BIG.NINE TEAM - 28 990 PLN

BIG.NINE TEAM – 28 990 PLN

BIG.NINE 7000 - 12 990 PLN

BIG.NINE 7000 – 12 990 PLN

BIG.NINE XT - 11 990 PLN

BIG.NINE XT – 11 990 PLN

BIG.NINE 5000 - 9 990 PLN

BIG.NINE 5000 – 9 990 PLN

 

 

 

 

 

 

BIG.NINE 4000 - 8 490 PLN

BIG.NINE 4000 – 8 490 PLN

BIG.NINE 800 - 6 790 PLN

BIG.NINE 800 – 6 790 PLN

BIG.NINE XT EDITION - 5 990 PLN

BIG.NINE XT EDITION – 5 990 PLN

BIG.NINE 600 - 4 690 PLN

BIG.NINE 600 – 4 690 PLN

 

 

 

 

 

 

BIG.NINE 500 - 3 890 PLN

BIG.NINE 500 – 3 890 PLN

BIG.NINE 300 - 3 299 PLN

BIG.NINE 300 – 3 299 PLN

BIG.NINE 100 - 2 599 PLN

BIG.NINE 100 – 2 599 PLN

BIG.NINE 40-D - 2 299 PLN

BIG.NINE 40-D – 2 299 PLN

 

 

 

 

 

 

BIG.NINE 20-D - 1 999 PLN

BIG.NINE 20-D – 1 999 PLN

BIG.NINE 20-MD - 1 899 PLN

BIG.NINE 20-MD – 1 899 PLN

BIG.NINE 15-MD - 1 799 PLN

BIG.NINE 15-MD – 1 799 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29″

KROSS – MTB XC 29

Level B+ - 23 999 PLN

Level B+ – 23 999 PLN

Level B12 - 16 499 PLN

Level B12 – 16 499 PLN

Level B11 - 12 999 PLN

Level B11 – 12 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Level B10 - 9 999 PLN

Level B10 – 9 999 PLN

Level B9 - 6 999 PLN

Level B9 – 6 999 PLN

Level B8 - 4 999 PLN

Level B8 – 4 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Level B7 - 4 199 PLN

Level B7 – 4 199 PLN

Level B6 - 3 699 PLN

Level B6 – 3 699 PLN

Level B5 - 3 299 PLN

Level B5 – 3 299 PLN

 

 

 

 

 

 

Level B4 - 2 899 PLN

Level B4 – 2 899 PLN

Level B3 - 2 599 PLN

Level B3 – 2 599 PLN

Level B2 - 2 299 PLN

Level B2 – 2 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level B1 - 1 999 PLN

Level B1 – 1 999 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROSS – MTB 29

Hexagon B5 - 1 799 PLN

Hexagon B5 – 1 799 PLN

Hexagon B3 - 1 599 PLN

Hexagon B3 – 1 599 PLN