29″

MERIDA – NINETY-SIX 29″

NINETY-SIX 9.TEAM - 34 990 PLN

NINETY-SIX 9.TEAM – 34 990 PLN

NINETY-SIX 9.7000 - 19 990 PLN

NINETY-SIX 9.7000 – 19 990 PLN

NINETY-SIX 9.XT - 15 990 PLN

NINETY-SIX 9.XT – 15 990 PLN

NINETY-SIX 9.6000 - 13 990 PLN

NINETY-SIX 9.6000 – 13 990 PLN

 

NINETY-SIX 9.800 - 10 990 PLN

NINETY-SIX 9.800 – 10 990 PLN

NINETY-SIX 9.600 - 7 990 PLN

NINETY-SIX 9.600 – 7 990 PLN

 

 

 

 

 

 


MERIDA – ONE-TWENTY 29″

 

ONE-TWENTY 9.7000 - 14 990 PLN

ONE-TWENTY 9.7000 – 14 990 PLN

ONE-TWENTY 9.XT EDITION - 9 990 PLN

ONE-TWENTY 9.XT EDITION – 9 990 PLN

ONE-TWENTY 9.600 - 7 490 PLN

ONE-TWENTY 9.600 – 7 490 PLN

ONE-TWENTY 9.500 - 6 490 PLN

ONE-TWENTY 9.500 – 6 490 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDA – BIG.NINE

 

 

BIG.NINE TEAM - 28 990 PLN

BIG.NINE TEAM – 28 990 PLN

BIG.NINE 7000 - 12 990 PLN

BIG.NINE 7000 – 12 990 PLN

BIG.NINE XT - 11 990 PLN

BIG.NINE XT – 11 990 PLN

BIG.NINE 5000 - 9 990 PLN

BIG.NINE 5000 – 9 990 PLN

 

 

 

 

 

 

BIG.NINE 4000 - 8 490 PLN

BIG.NINE 4000 – 8 490 PLN

BIG.NINE 800 - 6 790 PLN

BIG.NINE 800 – 6 790 PLN

BIG.NINE XT EDITION - 5 990 PLN

BIG.NINE XT EDITION – 5 990 PLN

BIG.NINE 600 - 4 690 PLN

BIG.NINE 600 – 4 690 PLN

 

 

 

 

 

 

BIG.NINE 500 - 3 890 PLN

BIG.NINE 500 – 3 890 PLN

BIG.NINE 300 - 3 299 PLN

BIG.NINE 300 – 3 299 PLN

BIG.NINE 100 - 2 599 PLN

BIG.NINE 100 – 2 599 PLN

BIG.NINE 40-D - 2 299 PLN

BIG.NINE 40-D – 2 299 PLN

 

 

 

 

 

 

BIG.NINE 20-D - 1 999 PLN

BIG.NINE 20-D – 1 999 PLN

BIG.NINE 20-MD - 1 899 PLN

BIG.NINE 20-MD – 1 899 PLN

BIG.NINE 15-MD - 1 799 PLN

BIG.NINE 15-MD – 1 799 PLN