27,5″

MERIDA – NINETY-SIX 27,5

NINETY-SIX 7.TEAM - 34 990 PLN

NINETY-SIX 7.TEAM – 34 990 PLN

NINETY-SIX 7-800 - 10 990 PLN

NINETY-SIX 7-800 – 10 990 PLN

NINETY-SIX 7-600 - 7 990 PLN

NINETY-SIX 7-600 – 7 990 PLN

 

 

 

 

 

MERIDA – ONE-TWENTY 27,5

 

ONE-TWENTY 7.7000 - 14 990 PLN

ONE-TWENTY 7.7000 – 14 990 PLN

ONE-TWENTY 7.XT EDITION - 9 990 PLN

ONE-TWENTY 7.XT EDITION – 9 990 PLN

ONE-TWENTY 7.600 -7 490 PLN

ONE-TWENTY 7.600 -7 490 PLN

ONE-TWENTY 7.500 - 6 490 PLN

ONE-TWENTY 7.500 – 6 490 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERIDA – ONE-FORTY 27,5

 

ONE-FORTY 600 - 9 490 PLN

ONE-FORTY 600 – 9 490 PLN

ONE-FORTY 500 - 7 990 PLN

ONE-FORTY 500 – 7 990 PLN

 

 

 

 MERIDA – BIG.SEVEN

BIG.SEVEN TEAM - 28 990 PLN

BIG.SEVEN TEAM – 28 990 PLN

BIG.SEVEN 600 - 4 690 PLN

BIG.SEVEN 600 – 4 690 PLN

BIG.SEVEN 500 - 3 890 PLN

BIG.SEVEN 500 – 3 890 PLN

 

 

 

 

 

 

 

BIG.SEVEN 300 - 3 299 PLN

BIG.SEVEN 300 – 3 299 PLN

BIG.SEVEN 100 - 2 599 PLN

BIG.SEVEN 100 – 2 599 PLN

BIG.SEVEN 40-D - 2 299 PLN

BIG.SEVEN 40-D – 2 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

BIG.SEVEN 20-D - 1 999 PLN

BIG.SEVEN 20-D – 1 999 PLN

BIG.SEVEN 20-MD - 1 899 PLN

BIG.SEVEN 20-MD – 1 899 PLN

BIG.SEVEN 15-MD - 1 799 PLN

BIG.SEVEN 15-MD – 1 799 PLN

 

 

 

 

 

 MERIDA – LADY

JULIET 7.XT EDITION - 5 990 PLN

JULIET 7.XT EDITION – 5 990 PLN

JULIET 7.500 - 3 890 PLN

JULIET 7.500 – 3 890 PLN

JULIET 7.300 - 3 299 PLN

JULIET 7.300 – 3 299 PLN

 

 

 

 

 

 

 

JULIET 7.100 - 2 599 PLN

JULIET 7.100 – 2 599 PLN

JULIET 7.40-D - 2 299 PLN

JULIET 7.40-D – 2 299 PLN

JULIET 7.20-D - 2 099 PLN

JULIET 7.20-D – 2 099 PLN